Lisans Ders İçerikleri

FEL109 İslam Felsefesine Giriş

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: İslam felsefesinde ileri sürülen görüş ve teorilerin felsefi bir sorun olarak kavranmasını temin etmek.

Dersin İçeriği: Genel bir girişten sonra her bir ana meselenin müstakil olarak incelenmesi, tartışılması ve başka meselelerle ilişkisinin ortaya konulması.

Kaynaklar: Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, çev. Burhan Köroğlu vd., Kitabevi, 2000; Ali Sâmî en-Neşşâr, İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çev. Osman Tunç, İnsan Yayınları, 1999; Fârâbî, İlimlerin Sayımı, çev. Ahmet Ateş, MEB, 1989; Hasan Hüseyin Bircan, İslâm Felsefesine Giriş, Ensar Neşriyat, 2010; İbn Sînâ, İkinci Analitikler, çev. Ömer Türker, Litera Yayınları 2006; Muhsin Gerviyani, İslam Felsefesine Giriş: Bilgi ve Varlık, çev. Hasan Almas, Birey Yayıncılık, 1998; Ömer Türker, İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi, İstanbul Sosyoloji Dergisi; P. Adamson ve R. C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, Küre Yayınları, 2008; Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker, Kırk Gece Yayınları, 2008.

PHIL 105 Introduction to Symbolic Logic

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, öncellikle sembolik mantığa ait temel konuları (biçimsel dil, biçimsel dizge, anlambilim, yorumlama, dizimbilim, ispat, etkin karar yöntemleri, tamlık, tutarlılık, saptanırlık v.b.) katılımcılara sunmayı hedeflemektedir. Öte yandan dersin bir başka amacı klasik mantıktan modern mantığa geçiş süreci konusunda katılımcıları bilgilendirmektir. Bu nedenle ders, bir yandan bir “araç” olarak mantığa eğilirken bir diğer yandan da “mantık felsefesi” kapsamındaki tartışmalara bir girişi içermektedir.

Dersin İçeriği: Mantığın konusunun belirlenmesi; biçimsel dillerin kuruluşu; önermeler mantığının anlambilimi; doğruluk tablosu ve çözümleyici çizelge ile denetleme; önermeler mantığının dizimbilimi; ispat ve türetimler; tamlık, tutarlılık ve saptanırlık; niceleme mantığına giriş; niceleme mantığında simgeleştirme.

Kaynaklar: Teo Grünberg, Sembolik Mantık El Kitabı, 1.cilt, Temel Mantık, Metu Press, Ankara, 2000.

Yardımcı Kaynaklar: Donald Kalish, Richard Montague, Gary Mar, Logic: Techniques of Formal Reasoning, Oxford University Press, 1992; Jon Barwise ve John Etchemendy, The Language of First-order Logic, CSLI Publications, third edition, 1993; Theodore Sider, Logic for Philosophy, Oxford University Press, 2010.

PHIL 101 Introduction to Philosophy

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Öğrencinin felsefi soruşturma ve akıl yürütme yordamlarıyla tanışması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Her hafta çeşitli konuların tartışılması üzerinden işlenecektir.

Kaynaklar: Bochenski, Philosophy: An Introduction Selected texts.

FEL 103 Eskiçağ Felsefesi I

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Bilim, sanat, siyasal düşünce ve kurumlar açısından Batı uygarlığının en önemli bileşkelerinden birini teşkil etmesi, bunun yanında mensubu bulunduğumuz İslam kültürü ve uygarlığının en parlak dönemlerine doğrudan katkısı bulunması açısından Eskiçağ Felsefesinin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Antik Yunan felsefesi ve filozoflarının doğru ve yeterli bilgisi olmaksızın gerek Batı uygarlığının ve gerekse Ortaçağ İslam dünyasında ortaya çıkan ve gelişen düşünce hareketleri ve onların temsilcilerinin yeterince anlaşılması mümkün olmayacaktır. Bu açıdan Thales'ten Hellenistik dönemin sonuna kadar, belli başlı filozofların kendi metinlerine dayanılarak incelenmesi ve ana problemlerin tanıtılması bu dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği: Felsefenin tanımı ve tarihçesi; Hint ve Çin Düşüncesi; Mısır ve Ön Asya; felsefi düşüncenin ortaya çıkışı ve kaynakları; bilinen ilk felsefi tartışmalar, problemler ve çözümlemeler; Arkhe problemi, Milet Okulu: Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes; Pythagoras ve Pythagorasçılık; Elea Okulu: Parmanides, Zenon, Ksenophanes ve Herakleitos; Plüralistler: Empedokles ve Anaksagoras; Atomcular: Leukippos ve Demokritos; Sofistler: Protagoras, Gorgias, Antiphon ve Kritias; Sokrates ve Platon.

Kaynaklar: Antik felsefe: metinler ve açıklamalar / Walther Kranz; trc. Suat Yakup Baydur. -- 2. bs. -- İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1994; Antik Yunan felsefesi terimleri sözlüğü: tarihsel bir okuma./ Francis E. Peters; haz. çev. Hakkı Ünler. -- İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2004; Batı felsefesi tarihi: ilkçağ / Bertrand Russell, 1390/1970; trc. Muammer Sencer. -- 4. bs. -- İstanbul: Say Yayınları, 1994. 1. c. (424 s.); Felsefe tarihi / Alfred Weber; trc. H. Vehbi Eralp. -- 4. bs. -- İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1991; Felsefe tarihi / Macit Gökberk. -- 4. bs. -- İstanbul: Remzi Kitabevi, 1980; Grek felsefesi tarihi, Eduard Zeller; çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık, 2001; İlkçağ felsefe tarihi: Sokrates öncesi Yunan felsefesi. / Ahmet Arslan. -- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2006. I-II; İlkçağ felsefesi: Hind, Çin, Yunan. / H. J. Störig. -- İstanbul: Yol Yayınları, 1993; İlkçağ felsefesi tarihi. / Ahmet Cevizci. -- Bursa: Asa Kitabevi, 1998.

FEL104 Eskiçağ Felsefesi II

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Aristoteles'ten itibaren Hellenistik dönemin sonuna kadar, aralarında Epikurosçu, Stoacı, Kuşkucu (Septikler) ve Yeni-Platoncuların bulunduğu belli başlı filozofların kendi metinlerine dayanılarak incelenmesi ve ana problemlerin tanıtılması dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği: Platon’un Aristoteles etkisi, Aristoteles’in yaşamı, eserleri, düşünceleri, Aristotelesçilik (Peripatetik okul), Aristoteles sonrası Helenistik Felsefe, Epiküros ve Epikürosçuluk, Stoacılık ve Stoacılar, Septikler, Philon ve Plotinos.

Kaynaklar:

 1. Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi, Say Yay, 2016.
 2. Ross, Aristoteles, çev. Ahmet Arslan, Kabalcı, 2011.
 3. J. P. Vernant, Yunan Düşüncesinin Kaynakları, çev. Hüsen Portakal, Cem Yayınevi, 2013.
 4. Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, YKY, 2003.
 5. Pierre Hadot, İlkçağ Felsefesi Nedir?, çev. Muna Cedden, Dost, 2011.
 6. Çiğdem Dürüşken, Antikçağ Felsefesi, Alfa, 2014.
 7. Walther Kranz, Antik Felsefe (Fragmanlar), çev. Suat Yakup Baydur, Sosyal Yayınları, 2003.
 8. Aristoteles, Kategoriler, çev. Saffet Babür, İmge, 2014.
 9. Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, çev. Ali Houshiary, YKY, 2005.
 10. Aristoteles, Ruh Üzerine, çev. Zeki Özcan, Alfa Yayınları, 2000.
 11. Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, YKY.
 12. Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları.
 13. Plotinos, Enneadlar, çev. Haluk Özden, Ruh ve Madde Yayınları, 2008.
 14. Marcus Aurelius, Düşünceler, çev. Şadan Karadeniz, YKY, 2015.
 15. Seneca, Tanrısal Öngörü, çev. Çiğdem Dürüşken, Alfa, 2014.
 16. Seneca, Hoşgörü Üzerine – Ruh Dinginliği Üzerine, çev. Bedia Demiriş, Doğu Batı, 2015.
 17. Cicero, Tanrıların Doğası, çev. Çiğdem Menzilcioğlu, Kabalcı, 2012.

 

FEL 106 Dil Felsefesi

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Ders, öğrencilere öncellikle dilin insan için ve dolayısı ile felsefe için önemini keşfederek, bunun üzerinden dilin mahiyeti ile ilgili soru ve sorunlarla karşılaştırmayı hedeflemektedir. Özellikle anlam ve anlamlılık sorunu üzerinden insanın gündelik hayatında ve bilimsel faaliyetlerinde olduğu kadar felsefi sorunlar üzerinde düşünürken daha dikkatli ve dakik olması için nelere dikkat etmek gerektiği; anlamlı, anlamsız, doğru ve yanlış olduğu kadar ifadelerdeki geçerlilik ve geçersizliğin dayanakları üzerinde de bir zihin açıklığına kavuşturma dersin gayesini teşkil etmektedir.

 

Dersin İçeriği: Dil Felsefesinin temel kavramları; temel sorunları; ana hatları ile kısa tarihi; Dil nedir? Felsefenin dil ile ilgisi; isnad ve delalet; Dilin kökeni meselesi; Anglo-saxon dil felsefesi geleneği (analitik felsefe); Alman Dil Felsefesi Geleneği (hermeneutik); Fransız Dil Felsefesi Geleneği (yapısalcılık); Klasik Türk Dil Felsefesi Geleneği (vaz’iyye); Locke, Humboldt, Wittgenstein, Heidegger, Austin, Searle, Grice, Chomsky, Teftazani, Cürcani, Ali Kuşçu, Gelenbevi, Abdunnafi İffet Efendi gibi düşünürlerin Dil Felsefesi.

 

Kaynaklar: Atakan Altınörs, Dil Felsefesine Giriş, İstanbul 2003; İbrahim Özdemir, İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık, İstanbul 2006; John L. Austin, Söylemek ve Yapmak, İstanbul 2009; John Wilson, Dil, Anlam ve Doğruluk, Ankara 2002; Michael Morris, An Introduction to Philosophy of Language, Cambridge 2007; Peter Winch, Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, Ankara 1994; Taylan Altuğ, Dile Gelen Felsefe, İstanbul 2003; William G. Lycan, Philosophy of Language, Second Edition, New York and London 2008; William P. Alston, Philosophy of Language, Englewood Cliffs, N.J. 1964.

 

PHIL 102 Epistemology

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Bu ders bilginin doğasına ilişkin temel görüşleri işleyecek ve sonrasında bilginin ve doğa bilimlerinin tarihsel ve toplumsal yanlarına eğilecektir.

Dersin İçeriği: Dönemin ilk yarısında epistemolojinin temel kavramları ve yaklaşımları incelenecek, ikinci yarısındaysa bilimlerin tarihsel ve toplumsal yanları tartışılacaktır.

Kaynaklar: Alan Musgrave, Common Sense, Science, and Sketpicism
Gaston Bachelard, The Formation of the Scientific Mind, The Psychoanalysis of Fire
Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.

PHIL 108 Predicate Logic

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Ders, Sembolik Mantığa Giriş dersinin devamı niteliğindedir. O derste niceleme mantığına bir giriş yapılmış, gündelik dilden biçimsel dile çeviriler yapılmış ve bazı temel kavramlar üzerinde durulmuştu. Bu derste ise niceleme mantığında yorumlama ve doğruluk, çözümleyici çizelge ile denetleme, ispat ve türetimler üzerinde durulacak, niceleme mantığının tamlığı ve tutarlılığına ilişkin üst teoremler ispatları verilmeksizin ifade edilecektir. Dersin kalan bölümü ise biçimsel mantığın farklı uygulamalarına ayrılacaktır. Bu bağlamda karmaşık terimli özdeşlik mantığı, varlık mantığı, kiplikler mantığı v.b. konular zaman el verdiği ölçüde ele alınacaktır.

Dersin İçeriği: Niceleme mantığında simgeleştirme; sayısal ifadelerin niceleme mantığında temsil edilmesi; önekli yasal biçim; niceleme mantığında yorumlama ve doğruluk; niceleme mantığında doğal çıkarım kuralları; ispat ve türetimler; tamlık, tutarlılık, saptanırlık; karmaşık terimler mantığı; karmaşık terimler mantığında yorumlama; varlık mantığına giriş; kiplik mantığına giriş

Kaynaklar: Teo Grünberg, Sembolik Mantık El Kitabı, 1.cilt, Temel Mantık, Metu Press, Ankara, 2000, Teo Grünberg, Sembolik Mantık El Kitabı, 3.cilt, Sembolik Mantığın Uygulamaları, Metu Press, Ankara, 2000.

Yardımcı Kaynaklar: Donald Kalish, Richard Montague, Gary Mar, Logic:Techniques of Formal Reasoning, Oxford University Press, 1992. Jon Barwise ve John Etchemendy, The Language of First-order Logic, CSLI Publications, third edition, 1993. Theodore Sider, Logic for Philosophy, Oxford University Press, 2010.

FEL 110 Felsefede Araştırma Yöntemleri

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: Dersin amacı felsefi bir araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin farklı dönem ve akımlardan bilgi ve yöntem anlayışlarını tanıtmaktır. Bu çerçevede, felsefi bir araştırmanın başlatılması ve sürdürülmesi ele alınacaktır ve kaynak araştırma, akademik ölçütlere uygun dipnot verme, bibliyografya oluşturma ve kanıtlamalı bir düşünce sergilemenin kuralları ele alınacaktır. Bu giriş daha çok felsefi araştırmanın şekline değinecektir. Daha sonra, aynı araştırmanın içeriğini ele alarak, farklı düşünce yöntemleri çalışılacak ve bu yöntemler arası karşılaştırmalar oluşturulacaktır.

Dersin İçeriği: Dolayısıyla, “yöntem” kavramı iki şekilde ele alınacaktır: bu yöntem hem, akademik anlamda, felsefi bir düşünce oluşturma ve sergileme yolları olarak anlaşılacaktır, hem de felsefecilerin kendilerinin hakikate kesin olarak ulaşmak için oluşturdukları yol anlamına gelecektir. Yani, aklilik ve yöntemsel yaklaşım hem ele alınan konuda bulunacak hem onu ele alış çalışmasına yansıyacaktır. Bu bağlamda, giriş dersinde sorunsalın ve sorunun ne olduğunu felsefi yöntem açısından değerlendirdikten sonra, ara sınav haftasından önce, bilgi felsefesi çerçevesinde, Descartes, Platon, Kant ve Hume’un yöntemsel yaklaşımlarını ele alacağız ve son derste bu kuramların ahlaki sonuçlarına değineceğiz. Ara sınavdan sonra, fenomenoloji, hermenötik ve analitik akımların yöntemsel sorgulamalarını yakından çalışacağız.

Kaynaklar:

 1. Descartes, Metot Üzerine Konuşma, çev. K. S. Sel, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1994.
  R. Descartes, Anlığın Yönetimi için Kurallar - İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar, çev. Yardımlı, İdea, İstanbul, 1997.
 2. Rodis-Lewis, Descartes ve Rasyonalizm, çev. H. Karyol, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.
  A. Timuçin, Descartes’çi Bilgi Kuramının Temellendirilişi, Bulut Yayınları, İstanbul, 1977.
  Ü. Öktem, “Descartes’da Bilginin Kesinliği Problemi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 40. cilt, 1999, s. 310-332.
 3. G. Topdemir, “Descartes’in Yöntem Çalışması”, Felsefe Dünyası, sayı 19, kış 1996, s. 39-52.

Platon, Diyaloglar, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1982.

 1. V. Eralp, Platon: Hayatı, Eserleri, Sokratik Diyaloglar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1953.
 2. Mac Donald Cornford, Platon’un bilgi kuramı, çev. A. Cevizci, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1989.

İ. Turgut, “Platon’da Bilgi Türleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1978, cilt: XXII, s. 349-359.

İ. Turgut, “Platon’da “Logos” Kavramı ve Bilgi Teorisiyle İlgisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 2, s. 49-53.

 1. Ülger, “Eflâtun’un Bilgi Görüşü”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12: 2, 2007, s. 191-20.
 2. Güzel, “Platon’un Bilgi Görüşü”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: 20, sayı: 2, s. 105-115.

İ. Kant, Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, çev. İ. Kuçuradı ve Y. Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1995.

Aklın sınırları: Kant felsefesine giriş, der. Veysel Atayman, İstanbul, Donkişot Yayınları, 2005.

H.-G. Gadamer, Hakikat ve Yöntem I, çev. H. Arslan, İ. Yavuzcan, İstanbul, Paradigma, 2008.

H.-G. Gadamer, Hakikat ve Yöntem II, çev. H. Arslan, İ. Yavuzcan. İstanbul, Paradigma, 2009.

 1. Ricoeur, Yorumların Çatışması. Hermenoytik Üzerine Denemeler, çev. H. Arslan, İstanbul, Paradigma, 2009.
 2. Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, çev. H. Tepe, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1997.
 3. Husserl, Kesin bir İlim Olarak Felsefe, çev. T. Mengüsoğlu, İstanbul, Yapı ve Kredi Bankası, 1995.
 4. İnam, Edmund Husserl’de Mantık, yay. haz. Y. Aktay, Ankara, Vadi Yayınları, 1995.
 5. Sözer, Edmund Husserl’in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varlığı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1976.
 6. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, çev. O. Arıoba, İstanbul, Metis Yayınları, 2011.

Ö. N. Soykan, Felsefe ve dil: Wittgenstein Üstüne bir Araştırma, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1995.

FEL 203 Klasik Mantık

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: Ders, öncellikle klasik mantığa ait temel konuları (kavramlar mantığı, önermeler mantığı ve çıkarım mantığı) katılımcılara sunmayı hedeflemektedir. Öte yandan gündelik dilde çıkarımların belirlenmesi, mantıksal bir yanlışlık içerip içermediklerinin belirlenmesi ve geçerliliklerinin denetlenmesi üzerinde ağırlıklı olarak durulacaktır. Bu yönüyle ders aynı zamanda bir biçimsel olmayan mantık ya da kanıtlama felsefesi dersidir.

Dersin İçeriği: Klasik mantığın temel kavramları; Akıl yürütme türleri; Mantık ilkeleri; Kavram türleri; Önerme türleri ve karşılıklı ilişkileri; Doğrudan ve dolaylı çıkarımlar; Geçerli kıyas kipleri; Geçerli kıyas kiplerini birinci konumdaki geçerli kıyas kiplerine indirgeme; Kiplik içeren kıyaslar; İçeriğe ilişkin mantıksal yanlışlıları ve safsata türleri; Mantığın uygulamaları.

Kaynaklar: A. Kadir Çüçen, Klasik Mantık, Asa Kitabevi, Bursa, 2004; Aristoteles, Organon; Doğan Özlem, Mantık, İnkılap Yayınevi, 6. Baskı, İstanbul 1999; Irving M. Copi; Keith Burgess-Jackson, Informal logic (3rd ed.), Prentice Hall, 1996; İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yayınları, 6. basım 2010; Necati Öner, Klasik Mantık, Vadi Yayınları, 9. Baskı, 2009; Parry and Hacker, Aristotelian Logic, State University of New York Press, 1991; Porphyrios, İsagoge: Aristoteles’in Kategorilerine Giriş, Çev. Betül Çotuksöken, Remzi Kitabevi, İstanbul 1986; Woods, J., Irvine, A. ve Walton, D. (2004) Argument: Critical Thinking, Logic and the Fallacies. Prentice Hall. Toronto.

 

FEL 207 İslam Felsefesi Tarihi I

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: İslam felsefesinin tarihsel sürecini ve bu süreçte ortaya çıkan görüş ve teorilerin ana hatlarıyla kavranmasını temin etmek.

Dersin İçeriği: İslam’da felsefenin ortaya çıkışı, geçirdiği dönüşümler, ana dönemleri ile tarihsel sıralamaya bağlı kalarak İslam filozoflarının felsefi görüşlerinin ayrıntılı olarak anlatılması.

Kaynaklar: Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Felsefe; Enver Uysal, İhvan-ı Safa felsefesinde Tanrı ve âlem, İFAV, 1998; M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, İnsan Yayınları, 1991; Macid Fahrî, İslam Felsefesi Tarihi, Ayışığı Kitapları, 1998; Mahmut Kaya, Kindi: felsefi risaleler, Klasik, 2002; Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, İSAM, 2008; Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İSAM Yayıncılık, 2010; Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılımkitap, 2007; Yaşar Aydınlı, Fârâbî, İSAM, 2008.

 

FEL 208 İslam Felsefesi Tarihi II

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: İslam felsefesinin tarihsel sürecini ve bu süreçte ortaya çıkan görüş ve teorilerin ana hatlarıyla kavranmasını temin etmek.

Dersin İçeriği: İslam’da felsefenin ortaya çıkışı, geçirdiği dönüşümler, ana dönemleri ile tarihsel sıralamaya bağlı kalarak İslam filozoflarının felsefi görüşlerinin ayrıntılı olarak anlatılması.

Kaynaklar: Agil Şirinov, Nasîruddîn et-Tûsî’de Varlık ve Uluhiyet, İSAM, 2012. ; Ekrem Demirli, Sadreddîn Konevî, İSAM, 2008; Eşref Altaş, Fahreddin er-Razi’nin İbn Sina yorumu ve eleştirisi, İz Yayıncılık, 2009; Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd, İSAM, 2011; M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, İnsan Yayınları, 1991; Macid Fahrî, İslam Felsefesi Tarihi, Ayışığı Kitapları, 1998; Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılımkitap, 2007; Şihabüddin Sühreverdi, İşrak felsefesi = Hikmetü’l-işrak, İz Yayıncılık, 2009; Yaşar Aydınlı, Gazzâlî: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yayınları, 2002.

 

FEL 211 Bilim Felsefesi

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Ders öğrenciler bilimsellik hakkında tarihi ve sistematik bir tasavvur vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yirminci yüzyılda baskın olan mantıkçı pozitivist bilim anlayışının eleştirel bir şekilde değerlendirilerek, hermeneutik ve klasik Türk düşüncesindeki bilim kavrayışlarının keşf edilmesi; bunun üzerinden bilimin ve bilimselliğin, indirgemeci olmayan ve günümüzdeki sorunlarla yüzleşebilecek bir kavrayışına ulaşmayı hedeflemektedir.

Dersin İçeriği: Bilim Felsefesinin temel kavramları; temel sorunları; ana hatları ile kısa tarihi; Bilim nedir? Modern dönemde bilim: Fizikalizm ve pozitivizm; bilimsel yöntem nedir? Tümevarımcılık; Gözlem-teori ilişkisi; Doğrulamacılık ve yanlışmalacılık; bilimsel araştırma programları ve paradigma kavramı; bilimin kavramsal analizi ve bir problem çözme faaliyeti olarak bilim; tabii ilim-manevi ilim ayırımı; matematik ve toplumsal bilimler; Bilim olarak sosyal teori; klasik Türk düşüncesinde ilim meselesi; günümüzde bilim ile ilgili temel sorular ve sorunlar.

Kaynaklar: Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, çev. Hüsamettin Arslan, Ankara 1990; Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, çev. İsmail Türkmen, İstanbul 2001; Elisabeth Ströker, Bilim Kuramına Giriş, Ankara 1995; (yeni baskısı Inkılâp kitabevi); İbn Haldun, Mukaddime, III. Cilt, İstanbul 2008; R. Keat/J. Urry, Bilim Olarak Sosyal Teori, çev. Nilgün Çelebi, Ankara 1994; Taşköprüzade, Mevzuatü’l-Ulum, İstanbul, t.y,

 

PHIL 201 History of Western Philosophy I

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: Batı Felsefesi Batı uygarlığının en önemli dayanaklarından biridir. Eskiçağ felsefesi (Antik dönem veya diğer bir deyişle Grek felsefesi) bu uygarlığın temelinde yatan bir dönem olmakla birlikte B. Russell'in “Katolik Felsefesi” olarak tanımladığı Ortaçağ felsefesi Batı felsefesinin ön önemli dönemlerinden biridir. M. S. II. Yüzyıl ile XII. yüzyıl arasında kalan bu dönemin düşünürlerinin ele alınması, metinlerinin felsefe tarihi içinde değerlendirilmesi Batı Felsefesi Tarihi I adlı dersimizin temel amacıdır. Hıristiyan dünyasında Platonculuk ve Aristotelesçiliğin aldığı durum, bu anlamda Katolik felsefesinin doğuşu, İnanç ile bilgi arasındaki ilişkiler, Tümeller tartışması temel konular arasındadır.

Dersin İçeriği: Batı Felsefesi kavramı, Batı felsefesi tarihi, Yahudilik ve Hıristiyanlığın Felsefeyle buluşması ve ilk etkileri, Gnostikler ve ilk Apologyacılar, Yeni Pisagorcu ve Yeni Platoncu görüşler (Porphyrios v.b.) Patristik felsefenin ortaya çıkışı önde gelen temsilcileri, St. Augustinus’un yaşamı, eserleri ve düşünceleri; Felsefenin bitirilmesi; İslam dünyasındaki gelişmelerle irtibat ve Skolastik felsefenin doğuşu: Scotus Eriugena, Skolastik Düşüncenin İslamiyet ve Yahudilikle etkileşimi, ortaçağda sanat, bilim ve üniversiteler, St. Anselm ve Abaelardus.

Kaynaklar: Anne Fremantle, the Age of Belief, The New American Library, 1955.
Klima & Allhoff & Vaidya, Medieval Philosophy Essential Readings with Commentary, Blackwell, 2007.

Yardımcı Kaynaklar: John Marenbon, Medieval Philosophy: An historical and philosophical introduction, Routledge, 2007.
Anthony Kenny, An Illustrated Brief History of Western Philosophy, Blackwell, 2006.
Daniel Kolak; Garrett Thomson, The Longman Standard History of Medieval Philosophy, Pearson Longman, 2008.
Henrik Lagerlund, Encyclopedia of Medieval Philosophy, Springer, 2011.
Joseph W. Koterski, An Introduction to Medieval Philosophy: Basic Concepts, Wiley Blackwell, 2009.
Hyman, Arthur, James J. Walsh, and Thomas Williams. Eds. Philosophy in the Middle Ages, Indianapolis: Hackett Publishing Co., 2010.

Ortaçağ düşüncesi: batı felsefesi tarihi., W. T. Jones ; çev. Hakkı Hüner. -- İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2006. 2. c. (XIV, 543 s.) ; Antik Yunan’dan modern döneme felsefe tarihi. / Gunnar Skirbekk, Nils Gilje; çev. Emrah Akbaş, Şule Mutlu. -- İstanbul: Ünivesite Kitabevi, [t.y.] 596 s; Batı düşüncesi -felsefi temeller-. / Kasım Küçükalp, Ahmet Cevizci. -- İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2009.

Batı felsefesi tarihi: ilkçağ- ortaçağ- yeniçağ, Bertrand Russell; çev. Muammer Sencer . -- 3. bs. -- İstanbul: Say, 1983. LXXV, (843 s.)

God and Philosophy, Etienne Gilson, London 2002; Ortaçağ düşüncesi: kilise babaları, tanrıbilimin doğuşu. / İsmet Zeki Eyuboğlu. -- İstanbul: Pencere Yayınları, 2002; Ortaçağ Felsefesi Tarihi,

Ahmet Cevizci, Asa Kitabevi, Bursa 1999; Ortaçağ felsefesi. / Edouard Jeauneau; çev. Betül Çotuksöken. -- İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 134 s; Ortaçağda felsefe: metinlerle / Betül Çotuksöken, Saffet Babür. -- 2. bs. -- İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1993. 360.

PHIL 202 History of Western Philosophy II

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: Bu derste Batı Felsefe Tarihi'nin 11.yüzyılından Geç Ortaçağ dönemine kadar olan kısmına odaklanacağız. Filozofların metinlerini okuyarak çözümlemeye ve içinde bulundukları tarihsel bağlamla birlikte temel kavramsallaştırmalarını ele alacağız.

Dersin İçeriği: Ortaçağ'ın farklı geleneklerinden -Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi-, Anselmus, Aquinas, İbn Meymun, İbn Rüşd, Duns Scotus ve Ockhmlı William gibi önemli filozoflar ele alınacaktır.

Kaynaklar: 1. John Marenbon, Medieval Philosophy, an Historical and Philosophical Introduction, Routledge, 2007.

 1. Gyula Klima with Fritz Allhoff and Anand Jayprakash Vaidya, Medieval Philosophy Essential Readings with Commentary, Blackwell, 2007.
 2. Daniel Kolak; Garrett Thomson, The Longman Standard History of Medieval Philosophy, Pearson Longman, 2008.
 3. Richard N. Bosley; Martin M. Tweedale, Eds., Basic Issues in Medieval Philosophy, Selected Readings Presenting Interactive Discourse Among the Major Figures.
 4. Armand A. Maurer, Medieval Philosophy (Etienne Gilson Series), Pontifical Institute of Medieval Studies, 1982. Pdf mevcut.
 5. Hyman, Arthur, James J. Walsh, and Thomas Williams. Eds. Philosophy in the Middle Ages, Indianapolis: Hackett Publishing Co.. 2010.

 6. Frederick Copleston, A History of Philosophy: Medieval Philosophy, Image Books, 1993.

 

FEL 241 Metinlerle Platon

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: İlgili kitaplar ve makaleler.

 

OTA 121 Felsefe Metinleri için Osmanlı Türkçesi I

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Osmanlıca gramerin temellerini öğrenme ve Osmanlıca felsefe metinlerini okuyup kavrayabilmek.

Dersin İçeriği: Osmanlıca Felsefe Metinlerinin Okunması ve Osmanlıca Gramer.

Kaynaklar: Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul 2008. ; Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul 2005.

 

OTA 121 Felsefe Metinleri için Osmanlı Türkçesi II

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Osmanlıca gramerin temellerini öğrenme ve Osmanlıca felsefe metinlerini okuyup kavrayabilmek.

Dersin İçeriği: Osmanlıca Felsefe Metinlerinin Okunması ve Osmanlıca Gramer.

Kaynaklar: Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul 2008. ; Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul 2005.


Yardımcı Kaynaklar: Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu II, Kesit Yayınları, 2009..

 

PHIL 204 Ontology

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Ders Batı düşüncesinde ortaya konulan farklı varlık anlayışlarına ve varlığı varlık olarak konu edinen felsefe alanı olarak ontolojiye bir giriş amacını taşımaktadır. Bu bağlamda “varlığın ilkeleri/yasaları”, “varlığa geliş”, “varolanın özdeşliği”, “varolanın bireyselleşmesi”, “varolanın unsurları”, “töz”, “özler ve öznitelikler”, “ilinekler”, “tümellerin varlığı”, “varlık katmanları”, “sonluluk ve sonsuzluk”, “uzay ve zaman”, “devinim ve durağanlık”, “birlik ve çokluk”, “aynılık ve farklılık”, “nedensellik”, “belirlenim”, , “nelik ve varoluş”, “zorunluluk”, “olanaklılık” ve “olasılık” v.b. kavramlar tartışmaya açılacaktır. Bu itibarla ders bir metaphysica generalis dersidir. Ruh, Evren ve Tanrı temalarını ele alan bir metaphysica specialis (bir teoloji, kozmoloji ya da rasyonel psikoloji) dersi değildir.

Dersin İçeriği: Parmenides’in varlık anlayışı, Platon ve idea olarak varlık; Aristoteles’in töz anlayışı; Kant ve metafiziğin elenmesi; tümellere ilişkin gerçekçi, kavramcı ve adcı kuramlar; trop adcılığı; trop adcılığına göre somut nesne kategorisinin türetilmesi; somut nesnelerin özdeşliği ve değişimi; McTaggart’ın zamanın gerçek olmayışına ilişkin kanıtlaması; olanaklı dünyalar.

Kaynaklar: Teo Grünberg ve Grünberg, David, Metafizik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2010.
W.Kranz, Antik Felsefe: Metinler ve Açıklamalar, çev. Suad Y. Baydur, Sosyal Yayınlar, 1984.
Platon, Sofist, çev. Cenap Karakaya, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2000.

Platon, Parmenides, çev. Saffet Babür, 2.Baskı, İmge Yayınevi, Ankara, 1996.
Platon, Şölen, çev. Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995.
Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1985-
1993.

 1. Kant, Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, çev. Ionna
  Kuçuradi ve Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1995.

McTaggart, J.E., Zamanın Gerçekdışılığı, çev. Nil Şimşek, Kutatgubilig 17, İstanbul, Mart 2010.
Kripke, Saul A., Adlandırma ve Zorunluluk, çev. Berat Açıl, Litera Yayınları, İstanbul 2005.

Yardımcı Kaynaklar: M. L. Loux (ed.), Metaphysics: Contemporary Readings, Second Edition, Routledge, 2008.

 1. L. Loux, Metaphysics: A Contemporary Introduction, Third Edition, Routledge, 2006.
  Alexandre Koyré, Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene, çev.Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 1998.

PHIL 210 Philosophy of History

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: Ders öğrencilere tarih’in mahiyeti ve tarih felsefesi hakkında tarihi ve sistematik bir tasavvur vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yirminci yüzyılda daha etkin olan analitik gelenekten hareketle tarih yazarlığının sorunları sistematik bir şekilde ele alınarak, konular ve sorunlar hakkında eleştirel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacaktır. Spekülatif tarih felsefesinin önemli temsilcileri ve İslam düşüncesinde tarih sorunu mukayeseli ve eleştirel bir şekilde ele alınarak, öğrenciler günümüz ve gelecek hakkında bir tavır geliştirmeye teşvik edilecektir.

Dersin İçeriği: Tarih Felsefesinin temel kavramları; temel sorunları; ana hatları ile kısa tarihi; Tarih nedir? Tarih Felsefesi Nedir? Tarih ve diğer Bilimler; Tarihsel Açıklama; Tarihte Doğruluk ve Hakikat; Tarih Yazarlığında Yöntem Sorunu. Tarih Objektif Olabilir mi? Spekülatif Tarih Felsefesi: Hegel, İlerlemecilik, İslam Düşüncesinde Tarih meselesi; Tarihin anlamı ve amacı sorunu; günümüzde tarih ile ilgili temel sorular ve sorunlar.

Kaynaklar: Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Say Yay., İstanbul 2010; Hayden White, Metatarih, çev. Mehmet Küçük, Dost Kitabevi, Ankara 2008; İbn Haldun, Mukaddime, I. Cilt, İstanbul 2008; R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, çev. K. Dinçer, İstanbul 1990; W. H. Walsh, Tarih Felsefesine Giriş, çev. Y. Z. Çelikkaya, Hece Yay., Ankara 2006.

 

FEL 242 Metinlerle Aristoteles

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Filozofun bütün eserleri.

 

FEL 301 Klasik Türk Düşüncesi I

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: Ders, genelde klasik Türk Düşüncesini, özelde ise İslâmiyet sonrası Türk Düşüncesini öğrencilere giriş seviyesinde tanıtmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede klasik Türk Düşüncesinin temel kavram, ilke ve sorunları kişiler ve metinler üzerinden ortaya konularak katılımcıların ait oldukları düşünce geleneklerini tanımaları, farklı düşünce gelenekleriyle mukayese yapabilme ve mevcut düşünsel sorunlara çözüm getirebilme imkânlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: Türk Düşüncesi kavramının analizi, Türk Düşüncesinin bölümlenmesi, Türk Düşüncesine dair tarihyazımı ve sorunları, İslâm öncesi ve sonrası Türk düşüncesinin yapısı ve temel özellikleri, Osmanlı düşüncesinin tarihsel ve doktiriner gelişimi, Osmanlı dönemi düşünce akımları, başlıca temsilcileri ve bu temsilcilerin varlık, evren, bilgi, insan ve benzeri alanlara dair görüşleri.

Kaynaklar:

Ayhan Bıçak, Türk Düşüncesi I: Kökenler, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2009.

Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997, c. I, s. 35-183.

Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Medrese Geleneğinin Doğuşu”, Belleten, 247 (2002), s. 848-902.

Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

İhsan Fazlıoğlu, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, ed. Ahmet Yaşar Ocak (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006), c.I, s. 413-427.

İhsan Fazlıoğlu, “Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)”, Dîvân İlmî Araştırmalar, 18 (2005/1), s. 1-57.

İsmail Kara, “Unuttuklarını Hatırla!” Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 28 (2010), s. 1-67.

Süleyman Hayri Bolay, Osmanlı Düşünce Dünyası, Ankara: Akçağ Yayınları, 2011.

Tahsin Görgün, “Osmanlı Düşüncesi Nasıl Anlaşılabilir? -Osmanlı Düşüncesinin Araştırılmasında Karşılaşılan Bazı Zorluklar Üzerine-”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 13-14 (2003), s. 29-46.

 

FEL 302 Klasik Türk Düşüncesi II

Kredi: 3.0 Akts: 3.0

Dersin Amacı: Ders, Klasik Türk düşüncesi içerisinde yer alan Osmanlı düşünce geleneğini çeşitli fikrî ve felsefî alanlara odaklanarak öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede katılımcıların aynı zamanda Türk düşüncesi üzerinden felsefenin temel meselelerine nüfuz yetilerinin ve imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Klasik Türk Düşüncesinde, özellikle Osmanlı düşünce geleneğinde varlık, bilgi, ahlak, siyaset, tarih, sanat vb. alanlardaki fikri ve felsefî birikimler.

Kaynaklar:

Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997.

Dâvûd el-Kayserî, Mukaddemât: Fusûsu’l-Hikem’e Giriş, trc. Turan Koç-Mehmet Çetinkaya, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler (Nesayih’ul-Vüzera v’el-Ümerâ veya Kitâb-ı Güldeste. Nizâm-ı Devlete Müteallik Risale), derleyen ve çeviren: Hüseyin Ragıp Uğural, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1969.

İhsan Fazlıoğlu, “Osmanlı Düşünce Geleneğinde ‘Siyasi Metin’ Olarak Kelâm Kitapları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1/2 (2003), s. 379-398.

Kasım Şulul, Kafiyeci’de Tarih Usulü, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Kemalpaşazâde, Tehâfüt Hâşiyesi, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.

Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, İstanbul: Klasik Yayınları 2007.

Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası, İstanbul: Klasik Yayınları, 2010.

Reşat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.

 

PHIL 303 Ethics

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencinin bilginin doğası ve bilimin yöntemleriyle ilgili temel bilgiye sahip olmasıdır.

Dersin İçeriği: Dönemin ilk yarısında Alan Musgrave'in Common Sense, Science, and Scepticism adlı kitabı izlenecek, ikinci yarıdaysa G. Bachelard ve T. Kuhn'un metinleri üzerinden bilginin ve bilimlerin tarihsel doğasınız işlenecektir.

Kaynaklar: Alan Musgrave, Common Sense, Skepticism, and Common Sense. Gaston Bachelard, The Formation of the Scientific Mind, Psychoanalysis of Fire. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.

 

 

PHIL 305 History of Modern Philosophy I

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Modern Batı Felsefesinin gelişim süreci ve bu sürecin siyasi, bilimsel, dini ve ahlaki cihetlerle irtibatını kavramak; dünyanın diğer taraflarında devam eden fikri ve toplumsal süreçlerle irtibatını keşfettirmek.

Dersin İçeriği: Batı Felsefesi Tarihinde Dönemlendirme; Rönesans ve Modern Kavramları; 15 ve 16. Yüzyıllarda Felsefi Düşünce; Felsefede bölgesel gelenekler: rasyonalizm, empirizm ve idealizm. 17. Yüzyılda Siyaset, Din, Ahlak, Bilim ve Felsefi Düşünce; 18. Yüzyıl ve Aydınlanma Kavramı; Filozoflar: Nikolas Kusanus; Ütopya Fikri; Descartes; Francis Bacon; Hobbes; Spinoza; Locke; Leibniz;Berkeley; Hume.

Kaynaklar:

Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, İstanbul 2010.

Alfred Weber, Felsefe Tarihi, İstanbul 1938/ yeni baskı 1991.

Anthony Kenny, A New History of Western Philosophy III: The Rise of modern Philosophy, Oxford 2006.

Karl Vorlander, Felsefe Tarihi, İstanbul 2004; Überweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie III, Die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Ed. Max Frischeisen-Köhler und W. Moog, Darmstadt 1957.

Wilhelm Windelband, Geschichte der neueren Philosophie I, 8. Baskı, Leipzig 1922; ; Willhelm Windelband, Geschichte der neueren Philosophie I, 8. Baskı, Leipzig 1922.

PHIL 306 History of Modern Philosophy II

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencinin Kant'tan Kierkegaard'a kadar Modern Batı felsefesi hakkında genel bir bilgiye sahip olmasıdır.

 

Dersin İçeriği: Kant'tan Kierkegaard'a kadar filozoflardan çeşitli metinler.

Kaynaklar: Rousseau, "PROFESSION OF FAITH OF A SAVOYARD VICAR".

Kant, "What is Enlightenment".

Kant, Critique of Pure Reason.

Fichte, Foundations of Transcendental Philosophy, pp. 65-76.

Hegel, The Philosophical Propaedeutic, pp. 124-169.

Robert Wicks, Schopenhauer, pp. 15-80.

Nietzsche, Beyond Good and Evil, ch. 1, 5.

Kierkegaard, Philosophical Fragments or a Fragment of Philosophy, pp. 11-45.

 

PHIL 307 Philosophy of Mind

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Ders bir yandan zihin felsefesinin temelinde yer alan zihin, bilinç, yönelimsellik, öznellik, kendilik, bireysellik vb. kavramlara tarihsel bir bakış açısıyla açıklık getirmek, bir diğer yandan da çağdaş zihin felsefesi tartışmalarına bir giriş yapmak amacıyla tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: Zihin felsefesinin konusunun belirlenmesi; Zihin, bilinç, öznellik, bireysellik, kendilik terimlerinin anlamları; zihnin neliği; Felsefe tarihinde zihin sorunu; Zihin – beden sorununa farklı yaklaşımlar: töz düalizmi, paralelizm; aranedencilik; idealizm; epifenomenalizm; nitelik düalizmi; materyalizm; felsefî davranışçılık; zihin – beden özdeşliği kuramı, İşlevselcilik; Maddeciliğe yönelik eleştiriler: Fank Jackson’ın Mary’nin odası kanıtlaması ve karşıt görüşler; Yapay zekâ tartışmaları: Turing testi, Searle’ın Çince Odası Deneyi ve karşıt görüşler; Kişisel özdeşlik sorunu; Bilinç sorunu: Öznellik, yönelimsellik, indirgemeci olmayan fizikalizm; panpsişizm; Kendilik kavramı ve başka zihinler sorunu.

Kaynaklar:

Kamuran Gödelek, Zihin Felsefesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ekim 2011.
Chalmers, D. (ed.), Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, Oxford University Press, New York, 2002.

McLaughlin, B., Beckermann, A., Walter, S. (ed.s), The Oxford Handbook of Philosophy of Mind
(Oxford Handbooks in Philosophy), Oxford University Press, USA, 2011.

McLaughlin, B. and Cohen, J. (ed.s), Contemporary Debates in Philosophy of Mind, Wiley-
Blackwell, 2007.

Kim, J. , Philosophy Of Mind, Westview Press, Third Edition, 2010.

Churchland, Paul M., Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the
Philosophy of Mind, The MIT Press, Revised edition, 1988.

Yardımcı Kaynaklar: Aristoteles, Ruh Üzerine. Descartes, Meditasyonlar. Gilbert Ryle, Zihin Kavramı, Çev. Sara Çelik, Doruk Yayınları, İstanbul, 2011. John R. Searle, Zihin Dil Toplum, Litera Yayınları, İstanbul, 2006. John R. Searle, Zihnin Yeniden Keşfi (Zihin Felsefesi), Çev. Muhittin Macit, Litera Yayınları, İstanbul, 2004.

Jerome A. Shaffer, Zihin Felsefesi, çev. Turan Koç, İz Yayıncılık, 2.Basım, İstanbul, 2005.

Chalmers, D. (ed.), Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, Oxford University Press, New York, 2002.

McLaughlin, B., Beckermann, A., Walter, S. (ed.s), The Oxford Handbook of Philosophy of Mind
(Oxford Handbooks in Philosophy), Oxford University Press, USA, 2011.

McLaughlin, B. and Cohen, J. (ed.s), Contemporary Debates in Philosophy of Mind, Wiley-
Blackwell, 2007.

Kim, J. , Philosophy Of Mind, Westview Press, Third Edition, 2010.

Churchland, Paul M., Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, The MIT Press, Revised edition, 1988.

 

 

FEL 357 Metinlerle İbn-i Sina

 

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

Kaynaklar: Filozofun bütün eserleri.

 

FEL 341 Metinlerle Plotinos

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Enneadlar, Plotinos

 

FEL 343 Metinlerle Aquinaslı Thomas

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Thomas Aquinas, Summa Theologiae

 

FEL 345 Metinlerle Ockhamlı William

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: William of Ockham, Summa Logicae

 

 

FEL 349 Metinlerle Farabi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Farabi, Medinetu'l-Fazıla.

 

FEL 351 Metinlerle Gazali

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Gazali, Makasıdu'l-Felasife.

 

FEL 353 Metinlerle İbn-i Arabi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.


Kaynaklar: İlgili Kitap ve Makaleler

 

 

 

FEL 304 Din Felsefesi

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Din felsefesine ait seçilmiş başlıklar eşliğinde, öğrencilere din felsefesindeki temel kavramların, tartışma konularının ve inceleme yöntemlerinin tanıtılması ve öğrencilerin belirli felsefi görüşlerin temellendirilmesinde kullanılan argümanları yakından inceleyip tartışmalara katılabilir hale gelmesi.

Dersin İçeriği: Teist dinler odaklı olacak şekilde, dinî inançların felsefî bir bakışla incelenip belli başlı müzakere konularına ait temel kavramların ve argümanların izah edilmesi. Akıl ve iman ilişkileri, dinî bilginin kaynağı olarak dinî tecrübe, Tanrı'nın varlığı lehine ve aleyhine ortaya konulan argümanlar, din dili ve dini çeşitlilik gibi konuların müzakere edilmesi.

Kaynaklar: Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, Ankara, 1992.

Michael Peterson vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, çev. Rahim Acar, İstanbul, 2006.

Recep Alpyağıl (der.), Geleneksel ve çağdaş metinlerle din felsefesine dair okumalar, I-II, İstanbul, (I) 2011, (II) 2012.

Michael Peterson ve dğr. (ed.), Din Felsefesi: Seçme Metinler, çev. Rahim Acar, Nebi Mehdiyev, Hümeyra Özturan ve Osman Baş, İstanbul: Küre Yayınları, 2013.

Yardımcı Kaynaklar: Mahmut Kaya (der. ve çev.), Felsefe Metinleri, İstanbul: Klasik, 2003.

Necip Taylan, İslam Düşüncesinde Din felsefeleri, M.Ü.İ.F. Yay., İstanbul, 1994.

 

PHIL 308 Aesthetics

Kredi: 3.0 Akts: 4.0

Dersin Amacı: Estetiğin sanat felsefesinin temel kavramlarına giriş.

Dersin İçeriği: Felsefe ve sanat arasındaki ilişkiler incelenecek.

Kaynaklar:

Goodman, Languages of art Danto: Transfiguration of the Commonplace Immanuel Kant Critique of Judgment, First Part Critique of Aesthetic Judgment, Section I. Analytic of Aesthetic Judgment; Book I. Analytic of the Beautiful.

Kant, Immanuel Critique of Judgment, First Part Critique of Aesthetic Judgment. Section I. Analytic of Aesthetic Judgment. Book II. Analytic of the Sublime.

G.-W.-F. Hegel Lectures on Aesthetics: Introduction. I-82.

G.-W.-F. Hegel Lectures on Aesthetics: Of the Symbolic Form of Art.

Heidegger, The Origin of the Work of Art Merleau-Ponty, Eye and Mind.

Yardımcı Kaynaklar: Panofsky Perspective as Symbolic Form.

 

FEL 342 Metinlerle Augustinus

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Augustinus, İtiraflar (Confessions).

 

FEL 344 Metinlerle Duns Scotus

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Duns Scotus, The Cambridge Companion to Duns Scotus,

 

 

FEL 348 Metinlerle Fahreddin er-Razi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: F. Razi, Ana Meseleleriyle Felsefe ve Kelam.

 

FEL 352 Metinlerle İbn-i Rüşd

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: İbn Rüşd, Metafizik.

 

FEL 354 Metinlerle Mevlana

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: İlgili Kitap ve Makaleler.

 

FEL 358 Metinlerle Spinoza

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar

 

FEL 356 Metinlerle Molla Fenari

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: İlgili Kitap ve Makaleler.

 

PHIL 401 Contemporary Western Philosophy

Kredi: 4.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: This course is designed to orient the students about awareness, history, development and philosophical schools of modern and contemporary western philosophy. The spirit of modern philosophy, empiricism, pragmatism and positivism, Logical positivism and philosophy of language, phenomenology and existentialism and major philosophical ideas of modern and contemporary philosophy are the main areas discussed in the course.

Dersin İçeriği: Can phenomenological methods and the various traditions of phenomenological philosophy be of help in understanding the current crises in their entangled social, political and economic dimensions? Do such crises have the same structure, and if not completely identical, might there still exist an interesting connection between them? This leads to a crucial question: is there one, fundamental crisis which underlies all of the crises which are more limited in scope? If the crisis is ultimately one of rationality, then would this fundamental crisis not be a crisis related to philosophy, perhaps, a crisis of philosophy? Does not philosophical reflection on the crisis inevitably lead to philosophy's reflection on itself, its status, its ability to describe its own crisis, and its ability to provide a cure? These questions set the theoretical framework of the following investigations. To answer these questions we propose to show first Husserls conception of “crisis”. Husserl outlines three clearly distinguishable, and yet related crises. There is a crisis of the sciences, understood as the natural and humanistic or human sciences. Secondly, there is a crisis of philosophy, which is a special type of science. Finally, there is a crisis of culture, which is based on a loss of meaning, After outlining what Husserl means by crisis, we propose to analyze Heidegger’s dialogue with Husserl with regard to the reciprocal implication of the crisis and Ge-stell.

Kaynaklar: Husserl: Kesin Bilim Olarak Felsefe, s. 7-13.

Levinas, Husserl Fenomenolojisinde Görü Teorisi, 24-41.

Husserl: Kesin Bilim Olarak Felsefe, s. 13-49.

Kartezyen Meditasyonlar, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, s. 71-91.

Levinas, Husserl Fenomenolojisinde Görü Teorisi, 41-64.

Fenomenoloji Üzerine Beş Ders 1-2.

Levinas, Husserl Fenomenolojisinde Görü Teorisi, 64-82.

Fenomenoloji Üzerine Beş Ders 3-5.

Levinas, Husserl Fenomenolojisinde Görü Teorisi, 82-95.

Levinas, Husserl Fenomenolojisinde Görü Teorisi, 95-131.

Edmund Husserl, “Avrupa İnsanlığının İçinde Bulunduğu Kriz ve Felsefe” Avrupa’nın Krizi 321-348.

Levinas, Husserl Fenomenolojisinde Görü Teorisi, 131-159.

Hans-Georg Gadamer, “Yaşam-dünyası bilimi”, çev. Deniz Soysal, Baykuş, sayı 6.

Ömer Aygün, “Heidegger’de Varlık Sorusu ve Hakikat Sorunu” Felsefi Düşün-8.

 

FEL 403 Çağdaş Türk Düşüncesi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: 20. yüzyılda ortaya çıkan yaklaşımları, olup biten ile irtibatlı bir şekilde kavrayarak, sorunları ve sorunların ele alınış şekillerini eleştirel bir şekilde müzakere etmek. Aydınlar arasında tartışılan sorunlarla genel olarak toplumsal hayatta karşılaşılan sorunlar arasındaki irtibatı keşfederek, bunun üzerinden sorunlarla yüzleşebilmek ve nihayet son asırda düşünce ve fikri faaliyetin karakterini eleştirel bir şekilde keşfetmek.

Dersin İçeriği: Çağdaş Türk Düşüncesi Kavramı; modern ve çağdaş ayrımı; modern, batı, batılılaşma; Türk Düşüncesinde değişen ve değişmeyen; Hayatta merkezin bilgiden iradeye değişmesi; ilimden siyasete geçiş süreci olarak Tanzimat ve I. Meşrutiyet. Siyaset merkezli hayat ve fikir hayatının irtibatı; Siyasetin bir aracı olarak fikir ve siyasetin bir memuru olarak mütefekkir; sanat ve düşünce. Temsil gücü yüksek bürokrat, alim, düşünür ve şairler: Ahmet Cevdet Paşa, Abdunnafi İffet Efendi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Akif Paşa, Said Halim Paşa, Ziya Gökalp, Elmalılı Hamdi Efendi, Fuat Köprülü, Hilmi Ziya Ülken, Peyami Safa, Nurettin Topçu vs.

Kaynaklar: Andrew Davison, Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik, İstanbul 2002; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1979; İsmail Kara, (haz.), Türkiye’de İslamcılık Tüşüncesi, 3 Cilt, İstanbul 1998; Murat Belge (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 9 cilt, İletişim yay. 8. Baskı İstanbul 2008; Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1988; S. H. Bolay, Türk Düşüncesinde Gezintiler, Ankara 2007.

 

PHIL 405 Political and Social Philosophy

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Toplum ve Siyaseti, sosyal ve siyaset bilimlerinin verilerinin ötesinde, ontolojik, epistemolojik ve metodolojik cihetlerden eleştirel bir şekilde müzakere edecek donanıma kavuşmak; geçmişte geliştirilmiş, günümüzde etkin toplum ve siyaset kuramlarını eleştirel bir şekilde değerlendirerek, bu alanları kendi gözü ve imkânları ile kavrama yönünde kavramsal ve sistematik hazırlık yapmak.

Dersin İçeriği: Toplum, toplumsal varlık ve siyaset; siyaset ve siyasi düşünce; toplumsal bir varoluş şekli olarak devlet. Geleneksel devlet ve modern devlet; fert ve devlet ilişkisi; insanlık ve vatandaşlık; insan hakları ve vatandaşlık hakları; yönetim şekilleri; demokrasi ve demokrasi teorileri; adalet ve türleri; hukuk ve ahlak; Birlikte yaşamanın normatif esası; siyasetin siyasi olmayan zemini; din, ahlak ve hukuk ilişkisi. Batı Dünyasında temel siyasal iki yaklaşım: liberalizm ve cemaatçilik/communitarianism; Çokkültürlülük. Meşruiyyet ve Otorite; Diktatörlük ve totaliterizm; Siyasi Düşünce Tarihi: Muhtelif düşünürler.

Kaynaklar: Carl Schmitt, Siyasal Teoloji ve Siyasal Kavramı, ; Dworkin, Hakları Ciddiye Almak,  Rossi, Modern Devletin Doğuşu; Ümit Hassan, İbn Haldun’un Siyaset ve Devlet Görüşü; W. Ebenstein, Siyaset Felsefesinin Büyük Düşünürleri,  Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş,

 

FEL 451 Metinlerle Nietzsche

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar,

 

FEL 421 Çağdaş İslam Düşüncesi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Bu derste İslam düşüncesi geçmişin bir devamı olarak kavranırken, aynı zamanda bir yenilik ve yenileşme süreci olarak ta ele alınarak, süreklilik içinde değişme ve değişmenin sürekliliği varlıkla irtibatı içinde ortaya konularak, köklerden kopmadan yenilenmenin nasıl mümkün olduğu tartışılacaktır.

Dersin İçeriği: İslam düşüncesini gelenek ve yenilenme sürecinde kavrama; Klasik İslam Düşüncesinin devamı olarak çağdaş İslam Düşüncesi; Batı düşüncesi ile irtibatı içinde İslam düşüncesi; islam düşüncesinin toplumsal ve siyasi boyutu; Varlık ve varoluş sorunu; bilgi ve değer sorunu; ahlak meselesi. İslam düşüncesinde özgünlük ve genellik; sanat ve düşünce.

Kaynaklar: Elmalı’lı Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, haz. C. Köksal-M. Kaya, İstanbul 2011; Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, İstanbul 1996; Muhammed İkbal, İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, çev. Sofi Huri, İstanbul 1999; ; Nakib el-Attas, Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri, çev. Mahmut Erol Kılıç, İstanbul 1987; Nurettin Topçu, İradenin Davası, İstanbul 1974.

 

PHIL 425 Contemporary English Philosophy

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Dersin amacı, Çağdaş İngiliz Felsefesi’nin ortaya çıktığı tarihsel bağlamı ve günümüze kadar ki gelişimini örnek metinlerle katılımcılara sunmaktır. 19. yüzyıldan başlayarak bir yandan Kantçı felsefenin eleştirisinin bir yandan matematik, mantık, fizik ve biyoloji alanında yaşanan gelişmelerin Çağdaş İngiliz Felsefesi’nin gelişimine etkisi tartışılacak; idealist felsefenin İngiliz düşünürlerce eleştirilmesi üzerinde durulacak; Frege, Peirce, Dewey gibi isimlerden Russell, Moore, (eserlerinin önemli bir kısmını İngilizce yayımlayan) Wittgenstein, Schlick, Carnap, Ayer, Ryle, Austin, Davidson, Kripke’ye ve pek çok başka isme uzanan çok yönlü felsefî çalışmalar karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır.

Dersin İçeriği: Derste, 19. Yüzyılın sonundan başlayarak günümüze kadar geçen süre içerisinde İngiliz felsefesinin öne çıkan temel konuları ve yaklaşımları (pragmatizm, süreç felsefesi, mantıksal atomculuk, mantıksal pozitivizm, analitik felsefe, gündelik dil felsefesi, çağdaş anlambilim kuramları) ele alınacaktır.

Kaynaklar: Austin, J.L. (2009) Söylemek ve Yapmak (Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri). Çev. R. Levent Aysever. Metis Yayınları. İstanbul.

Ayer, A. J. (2010) Dil, Doğruluk ve Mantık. Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu. Üçüncü baskı. Metis Yayınları. İstanbul.

Çelik, Sara (çev.). (2008) Peirce –James – Dewey: Pragmatizm Pratik Bir Felsefe. Çev. Sara Çelik, Doruk Yayınları, Adana.

Çitil, Ahmet Ayhan. Çağdaş Felsefe – I: Analitik Felsefe Geleneği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

Davidson, D. (2005) Truth, Language, and History: Philosophical Essays. Oxford: Oxford University Press. ; Dursun, Y. (2004) Felsefe ve Matematikte Analitik – Sentetik Ayrımı. Elips Kitap.

Frege, G. (1884) Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau: W. Koebner.

Frege, G. (1892) “Über Sinn und Bedeutung”, Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik, yeni seri – 100. s. 25-50.

Çevirisi: Elkâtip, Ş.(1989) “Anlam ve Yönletim Üstüne”. Felsefe Tartışmaları. 5.Kitap. İstanbul. s.7-23.

Kripke, S. (2005) Adlandırma ve Zorunluluk. Çev. Berat Açıl. Litera Yayınları. İstanbul.

Moore, G. E. (1903) Principia Ethica. Moore, G. E. (1903) The Refutation of Idealism; Moore, G. E. (1918) “Some Judgments of Perception”. Moore, G. E. (1925) “A Defence of Common Sense”; Moore, G. E. (1925) A Defence of Common Sense. G.E. Moore (1962) Philosophical Papers. Collier Books. Londra içerisinde s. 32-59. Moore, G. E. (1939) “Proof of an External World”. Moore’un eserleri internet ortamında mevcuttur: http://fair-use.org/.

Quine, W. van O. (1951) “Two Dogmas of Empiricism”. Philosophical Review. 60: 20–43; From a Logical Point of View içerisinde s. 20–46.

Quine, W. van O. (1953) From a Logical Point of View. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Gözden geçirilmiş baskı (1980).

Quine, W. van O. (1960) Word and Object. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Quine, W. van O. (1969) “Epistemology Naturalized”. (Quine, 1969) içerisinde. s. 69–90.

Quine, W. van O. (1969) Ontological Relativity and Other Essays. New York: Columbia University Press.

Quine, W. van O. (1990a) Pursuit of Truth. Cambridge, MA: Harvard University Press. Düzeltilmiş baskı (1992).

Quine, W. van O. (1995) From Stimulus to Science. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rossi, Jean-Gérard, Analitik Felsefe, Çev. Atakan Altınörs, Paradigma, İstanbul 2001.

Russell, B. (1951–1969). The Autobiography of Bertrand Russell. 3 vols.. London: George Allen.

Russell, B. (1961) The Basic Writings of Bertrand Russell. Edited by R.E. Egner and L.E. Denonn. London: George Allen & Unwin.

Russell, R., Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul, 1996.

Russell, R., Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000.

Searle, J.R., Bilinç ve Dil, Çev. Cüneyt Özpilavcı - Muhittin Macit, Litera Yayınları, İstanbul, 2005.

Searle, J.R., Toplumsal Gerçekliğin İnşası, Çev. Ferruh Özpilavcı - Muhittin Macit, Litera Yayınları, İstanbul, 2005.

Searle, J.R., Zihin Dil Toplum, Çev. Alaattin Tural, Litera Yayınları, İstanbul, 2006.

Soames, S. (2003) Philosophical Analysis in the Twentieth Century, 2 Cilt, Princeton: Princeton University Press. Cilt 1. s. 258-9.

Ural, Ş., Pozitivist Felsefe : Bilimde ve Felsefede Doğrulama, Remzi Kitabevi İstanbul, 1986.

Whitehead, A.N., Process and Reality, An Essay in Cosmology, The Free Press, 1978.

Wittgenstein, L. (2004) Defterler (1914-1916). Çev. Ali Utku. Birey Yayıncılık. İstanbul.

Wittgenstein, L. (2007) Mavi Kitap Kahverengi Kitap. Çev. Doğan Şahiner. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.

Wittgenstein, L. (2009) Kesinlik Üstüne / Kültür ve Değer. Çev. Doğan Şahiner. Metis Yayınları. İstanbul.

Wittgenstein, L. (2010) Felsefi Soruşturmalar. Çev. Haluk Barışcan. 2. Basım. İstanbul. ; Wittgenstein, L. (2011) Tractatus Logico-Philosophicus. Çev. Oruç Arıoba. Metis Yayınları. 6. Basım. İstanbul.

 

FEL 443 Metinlerle Locke

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Selected texts from Locke's writings.

 

FEL 445 Metinlerle Hume

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: İlgili kitaplar ve makaleler

 

FEL 447 Metinlerle Alman İdealizmi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Selected texts by Kant, Reinhold, Fichte, Schelling and Hegel.

 

FEL 453 Metinlerle Husserl

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 455 Metinlerle Erken Dönem Wittgenstein

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 457 Metinlerle Quine

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 459 Metinlerle Kripke

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 461 Metinlerle Bergson

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 463 Metinlerle Merleau-Ponty

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 441 Metinlerle Descartes

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Descartes, Metafizik Düşünceler (Meditationes de Prima Philosophia).

 

PHIL 402 Contemporary Problems of Philosophy

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders günümüzde felsefi tartışmalarda odak noktası oluşturan sorunların katılımcılara tanıtılması amacıyla tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: Hadise, hakikat ve özne tartışmaları; Zorunlu varolanlar tartışması; Düşüncenin sınırları tartışması; Platoncu doğruluk anlayışına yönelik eleştiriler; Toplumsal inşacılık ve gerçekçilik tartışması; Belgelendirilebilirlik; Yeni realism; Evrenin kaderi tartışması; Üretici gramer projesi ekseninde gelişen tartışmaları ve yapay zekâ; Psikiyatrik perspektiften öznenin kuruluşu; Fenomenolojinin perspektifinden Tanrı’nın varlığı.

Kaynaklar: Alain Badiou, felsefe için manifesto, İzmir 2005; Hilary Putnam, Renewing Philosophy, HUP, Oxford 1995; ; John Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası, İstanbul 2005; Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt 2005; ; Martin Heidegger, Felsefenin Sonu ve Düşünme Zamanı, ; ; Richard Rorty, Olumsallık, İroni ve Dayanışma, İstanbul 1995.

 

 

FEL 404 Türk Düşüncesinin Sorunları

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Varlık ile irtibat içinde yakın ve uzak geçmişten hareketle mevcut durumda varlık, bilgi ve değer cihetinde ortaya çıkan sorunlarla karşılaşmak; bunların varlığı ve anlamı hakkında eleştirel bir şuur oluşturmak; insani varlığı muhafaza etme ve sürdürmenin ön şartları ve muhtevası hakkında bir tasavvur oluşturmak.

Dersin İçeriği: Varlık ile bir irtibat şekli olarak Türk Düşüncesi. Düşüncenin kaynakları ve engelleri; Türkiye’de üniversite ve bilim; düşünce ve sanat; düşünce ve din; düşünce ve tarih; modernleşme, batılılaşma, sekülerleşme ve ortaya çıkardığı sorunlar. Türk Düşüncesi ve varlık, bilgi ve değer sorunu. Külli olan ile cüz’i olan ilişkisi; Türk düşüncesinde yerli olan ile küresel ve külli olan arasındaki irtibat. Bilim, sanat ve düşünce; Türkiye’de siyaset ve felsefe; felsefenin siyaseti ile siyasetin felsefesi. Siyasetin metafiziği ikamesi ve ortaya çıkardığı sorunlar.

Kaynaklar: İsmet Özel, Şiir Tetikte Gider, İsmet Özel, Tahrir Vazifeleri, İstanbul 1992; Mevlana, Mesnevi, ; Nurettin Topçu, İradenin Davası, İstanbul 1998; Nurettin Topçu, Varolmak, İstanbul 1998; Yunus Emre, Divan.

 

 

FEL 499 Bitirme Tezi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Dersin amacı Felsefe Bölümü öğrencilerinin felsefî bir tez içeren bir metni yazarak dört yıl boyunca edindikleri birikimi sergilemelerine fırsat tanımaktır.

Dersin İçeriği: Bitirme tezinin yazılması ve jüri karşısında savunulması.

Kaynaklar: İlgili Kİtaplar ve Makaleler.

 

FEL 432 Tasavvuf Felsefesi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Tasavvuf düşüncesi konusunda ana hatları ile tarihi ve sistematik bilgiye sahip olmak; alanın önde gelen temsilcileri, meseleleri ve ıstılahlarını tanıtmak.

Dersin İçeriği: Tasavvuf düşüncesini, tarihi ve sistematik cihetlerden ele alarak, bu alanın önde gelen temsilcileri, meseleleri, temel ıstılahları ve yönelişlerini ortaya koymak.

Kaynaklar: İlgili Kitaplar ve Makaleler.

 

 

FEL 442 Metinlerle Leibniz

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Filozofun tüm eserleri.

 

FEL 446 Metinlerle Kant

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

 

FEL 448 Metinlerle Hegel

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kaynaklar: Selected texts by Hegel.

 

FEL 452 Metinlerle Frege

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 454 Metinlerle Heidegger

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 456 Metinlerle Geç Dönem Wittgenstein

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 458 Metinlerle Gündelik Dil Felsefesi

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 466 Metinlerle Ricoeur

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL Metinlerle Badiou

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Ders, katılımcıların söz konusu filozofun ele aldığı meseleler, bu meselelere yaklaşım biçimi, düşünsel kariyeri boyunca geçtiği aşamalar ve diğer filozofların görüşlerine yönelik değerlendirmeleri hakkında birinci elden metinleri okuyarak bir görüş oluşturmalarını amaçlamaktadır. Dersin nihayetinde katılımcıların söz konusu filozofun diğer metinlerini kendi başlarına okuyabilmeleri için gerekli kavramsal ve yöntemsel donanımı haiz olmaları hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Ders, dersin başlığında adı geçen filozofun eserlerinin bir bölümünün ayrıntılı bir surette okunması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 

FEL 444 Metinlerle Spinoza

Kredi: 3.0 Akts: 5.0

Dersin Amacı: Bu derste, Etika kitabının zorluğu ve geometrik yapısı nazari itibara alınarak, eseri, sadece içerik olarak değilde şeklen ve metodolojik anlamda okumayada önem verilecektir. Bu anlamda, bir felsefeciyi kendi eserleri vesilesiyle tanımanın önemi vurgulanarak, hem genel olarak bir felsefe metninin nasıl okunması gerektiği ele alınacaktır, hem de özel olarak, Spinoza’nın ne dediği ile bunu nasıl dediği arasında bağlantı kurulmaya özen gösterilecektir.

Dersin İçeriği: Spinoza’nın farklı görüşlerinin ve özellikle etik alanında yaptığı tespitlerin, metafizik felsefesiyle bağlantısını kurarak, etik projenin teoloji, epistemoloji, siyaset bilimi gibi farklı alanlarda nasıl etkili olduğu gösterilecektir. Burada amaç, rasyonel boyutun etik projenin her adımıniı oluşturduğunu göstermek olacaktır. Bu bağlamda, Spinoza’nin akıl kuramı üzerine özellikle durulacaktır. Son olarak, aynı felsefecinin aynı eserlerinin neden ve nasıl farklı okuyucu topluluklarında farklı şekilde algılanabileceği ele alınacaktır. Bu vesileyle, düşünürün felsefi görüşleriyle onları dile getiren eser arasındaki ilişkiden sonra, okuyucunun bu eserle kurduğu bağa kısaca değinilecek. Ders, metin, felsefeci ve yorumcuları üçgeni ekseninde ele alınacaktır.

Kaynaklar:

 1. D. Spinoza, Teolojik-politik İnceleme, çev. M. K. Arıcan, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011.
 2. Spinoza, Etika, çev. H. Z. Ülken, Ankara, Dost Kitabevi, 2009.

Ç. Balanuye, Spinoza, İstanbul, Say Yayınları, 2012.

 1. Deleuze, Spinoza Üzerine Onbir Ders, çev. U. Baker, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2008.
 2. K. Arıcan, “Spinoza’nın Tanrı-Âlem İlişkisinde İçkinlik Aşkınlık Problemi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10:1, Haziran 2006, s. 127-143.
 3. K. Arıcan, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2004.
 4. Türkben, “Spinoza’ya göre Tanrı ve irade özgürlüğü”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15:1, 2010, s. 117-125.