Felsefe Bölümü Lisans Programı

Felsefe Bölümü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin kurulduğu 2010 yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan ilk üç bölümden biridir. Üniversite gibi bölüm de yeni olmakla birlikte güçlü bir düşünce geleneğine dayanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin genel özelliğinin bir parçası olarak Felsefe bölümünde de disiplinler arası çalışmalara önem verilmekte ve farklı disiplinlerle irtibatlı bir eğitim teşvik edilmektedir.

Felsefe bölümünün temel ilkesi bilgisiz düşünce ve düşüncesiz bilginin eksik kalacağıdır. Bu nedenle geçmişte temel sorunların nasıl ele alındığı, bunların sorun olma süreçleri kadar, bu sorunlara verilen cevaplar; bu cevapların farklılık sebeplerini kavramak günümüzde klasik sorunların yeni görünüşleri kadar, günümüze özgü sorunları açığa çıkarmak da önem arz etmektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünde bütün dünyada hemen her felsefe bölümünde verilen temel felsefe eğitimi, üç ayrı düşünce geleneği dikkate alınarak verilmektedir: Anglo-saxon, Kıta Avrupası ve Klasik Türk Düşüncesi. Filozoflar ait oldukları düşünce gelenekleri içinde kavranırken, onları bu gelenek içerisinde özgün kılan cihet ortaya çıkarılmakta; böylece filozoflar kendi özgünlükleri içerisinde kavranırken, düşünce gelenekleri de onlar üzerinden keşfedilmektedir. Aynı zamanda insanlığın temel sorunlarının çeşitli dönemlerde çeşitli gelenekler içinde nasıl gözüktüğü fark edilirken, düşünce geleneklerinin birbirlerinden nasıl istifade ettiği de anlaşılır hale gelmektedir.

Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı yanında öğrencilerin Akademik Gelişim Programı çerçevesinde Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça gibi klasik, Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi modern dillerin öğrenilmesi teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

 

Programın Öğrenme Çıktıları Nelerdir?

Felsefenin temel problemlerinin ve bu problemlerin düşünce tarihi içerisinde farklı ele alınış biçimlerinin farkındadır.
Farklı felsefe yapma yöntemlerine aşinadır.
Farklı coğrafyalardaki felsefe birikimlerinin farkındadır ve bu birikimleri Türk – İslam düşünce geleneğinin birikimleri ile kıyaslayabilir.
Çözümleyici ve birleştirici düşünme becerilerine sahiptir.
Bir metindeki mantıksal çıkarımları soyutlayabilir, eleştirebilir, temellendirilmemiş kanıları, önyargıları, muğlaklıkları ve gizli varsayımları ortaya koyabilir.
Genel ilkeler, kavramlar ve kuramlar ile tikel örnekler arasında ilişkileri kurabilir, belirli bir sorunun çözümünü başka bir alana uyarlayabilir.
Bir konuya ilişkin alternatif görüşleri değerlendirebilir, karşıt görüşlerin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilir.
Bilim, kültür, sanat, din gibi alanlara ilişkin sorunları felsefî bir bakış açısıyla değerlendirebilir, sorunları irdeleyebilir.
Çağdaş felsefe konuları ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; güncel ve yerel sorunların, felsefî sorunlarla ilişkilerini görebilir.
Edindiği bilgi ve becerileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulayabilir.
Görüşlerini savunmak için ikna edici kanıtlamalar ortaya koyabilir; kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilir, zayıf yanlarını açıkça ifade edebilir.
Başkasını dinlemenin önemini ve gereğini kavrar; diyalogun gereklerini yerine getirir.
Etkin iletişim kurar; görüşlerini sözlü, yazılı, görsel kanallarla etkin bir biçimde sunabilir.
Hayatın çeşitli alanları hakkında bilgili, bilinçli, tutarlı görüşler oluşturur; estetik, siyasî ve ahlaki duyarlılıklar edinir; meslekî sorumluluk bilincine sahiptir.
Bağımsız çalışabilir.
Felsefece araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve araçları kullanabilir ve yapılan araştırmanın gerekliliklerine göre yorumlayabilir.
Temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’nde) bilgisayar yazılımlarını ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak felsefe alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

 

Amaç ve Hedefler

Felsefe Eğitiminin amacı, felsefe geleneklerinin bilgisine ulaşarak, bu bilgi arka planında çağdaş sorunlarla yüzleşmek ve eleştirel bir şekilde bilimsel, toplumsal ve siyasi gelişmelere refakat etmektir.

Bütün insanlığı bir bütün olarak kabul ederek, yapılan katkıları takdir etmekle birlikte, bunlardan herhangi birisine öncülük ve öncelik vermenin, insanlığın yeni halinde artık anlamını yitirdiğinin farkında olarak, büyük insanlık camiasının bir parçası olarak, sorunlara kendi toplumsal hafızasından da azami ölçüde istifade ederek, insanlık ufkunda cevap aramak Felsefe Bölümünün lisans eğitiminde gözetildiği gibi, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde de gözetilmektedir.

 

Kayıt Kabul Şartları

Üniversitenin lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kaydedilir. Yabancı uyruklu öğrenci kaydı, Yüksek Öğretim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Kayıt yaptıracak adayın başka bir yüksek öğretim kurumuna lisans düzeyinde kayıtlı olmaması gerekir.